เกี่ยวกับคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ 

box menu 02

          คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ปี พศ. 2536 เป็นต้นมา เป็นองค์กรเครือข่ายความร่วมมือที่ทำหน้าที่ในการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ เพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาเอดส์ ตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินงาน มีสมาชิกองค์กรประมาณ 155 องค์กร ปัจจุบันองค์กรสมาชิกบางส่วนได้พัฒนาเครือข่ายการทำงานในประเด็นเฉพาะของตัวเอง และมีองค์กรสมาชิกที่อยู่ภายใต้ เครือข่ายกพอ.อยู่ประมาณ 80 องค์กร ส่วนมากเป็นองค์กรขนาดเล็ก

          คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ มีบทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งนอกจากการการเชื่อมประสานงานภาคประชาสังคมแล้ว คือการประสานงานพัฒนาความร่วมมือควบคู่กับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเอดส์ รวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือเชิงมหภาคในภาพรวมนโยบายด้านเอดส์ของทั้งประเทศ อาทิ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เป็นต้น

          จากการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) มียุทธศาสตร์ในการทำงานทั้งประเด็นการดูแลรักษาและ เชิงรณรงค์ป้องกันการเข้าใจ โดยภาพรวมยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งต่างมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาศักยภาพของคนทำงานด้านเอดส์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วม (Capacity development for personnel communities involved in AIDS)
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การป้องกันและการดูแลรักษา (Prevention, treatment and care)
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การปฏิรูปสังคมและการเมือง (Social and political reform)
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การทำงานเชิงมิติสังคมและวัฒนธรรม มิติตัดขวาง (Social and cultural dimensions, including cross–cutting issues)

          จากยุทธศาสตร์ที่กล่าวมา เป็นยุทธศาสตร์ที่บูรณาการและขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) โดยมีการเชื่อมประสานไปยัง คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ระดับภาคซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 4 ภาคด้วยกันคือ
1. คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.ชาติ) กรุงเทพมหานคร
2. คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ภาคเหนือ (กพอ. เหนือ) เชียงใหม่
3. คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ภาคใต้ (กพอ.ใต้) จังหวัดตรัง
4. คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กพอ.อีสาน) สุรินทร์

          ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2532 และในปี พ.ศ. 2539 ได้แบ่งรูปแบบการประสานงานเป็น 3 ภาค คือ กพอ.ภาคเหนือ, กพอ.ภาคกลาง, กพอ.ภาคอีสาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร กพอ.ชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน กพอ. ภาค ๆ ละ 2 คน และผู้แทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อ 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน และในปี พ.ศ. 2543 เกิด กพอ.ใต้ ขึ้นเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายในภูมิภาค

วัตถุประสงค์ของ กพอ.
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรเสริม กพอ.ในแต่ละภาค รวมถึงขยายขอบเขต ความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคอื่น ๆ
2. เพื่อสนับสนุนและทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อในการผลักดันนโยบายเรื่องมาตรฐานการรักษา และการเข้าถึงบริการ
3. เพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ร่วมกับภาครัฐ

กิจกรรมและโครงการของ กพอ.
1. กำหนดและผลักดันยุทธศาสตร์ร่วมของ กพอ.ให้เกิดผลในเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเข้าถึงงบประมาณเพื่อการทำงานด้านเอดส์ การเข้าถึงบริการด้านการรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อ สิทธิด้านเอดส์ของผู้ติดเชื้อ และการลดผลกระทบจากเอดส์ที่มีต่อเด็ก
2. จัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ โดยเน้นการกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้และร่วมแก้ไขปัญหาเอดส์
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ และสมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อ
4. ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเอดส์ระหว่างภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มผู้ติดเชื้อในระดับชุมชน ภาค และระดับชาติ

รายชื่อคณะกรรมการกพอ.ชาติ

วาระประจำปี 2567 – 2570

1. น.ส.สุรางค์ จันทร์แย้ม ประธานกพอ. (ภาคกลาง/ตะวันออก)
2. น.ส.จารุณี ศิริพันธุ์ รองประธานกพอ. (ภาคกลาง/ตะวันออก)
3. นางยุพา สุขเรือง คณะกรรมการ (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
4. นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว คณะกรรมการ (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์) และ เหรัญญิก
5. นายนิมิตร์ เทียนอุดม คณะกรรมการ(กพอ.ภาคกลาง)
6. นายศตายุ สิทธิกาน คณะกรรมการ (กพอ.ภาคเหนือ)
7. นายรัฐวิทย์ อภิพุทธพันธ์ คณะกรรมการ (กพอ.ภาคเหนือ)
8. นางลำดวน มหาวัน คณะกรรมการ(ผู้ประสานงานกพอ.เหนือ)
9. นายจำรอง แพงหนองยาง คณะกรรมการ (กพอ.กลาง/ตะวันออก)
10. น.ส.ทฤษฏี สว่างยิ่ง คณะกรรมการ (ผู้ประสานงานกพอ.กลาง/ตะวันออก)
11. นายเสาศิลป์ เพ็งสุวรรณ คณะกรรมการ (กพอ.อีสาน)
12. นายสุริยันต์ สอนพรหมมา คณะกรรมการ (กพอ.อีสาน)
13. นางจิราภรณ์ จงสถิตรักษ์ คณะกรรมการ (ผู้ประสานงานกพอ.อีสาน)
14. นางธันย์ชนก วรรณพิบูลย์ คณะกรรมการ(กพอ.ใต้)
15. นายรอซีดี เลิศอริยพงศ์กุล คณะกรรมการ(กพอ.ใต้)
16. นายเจษฏาพร ทองงาม คณะกรรมการ(ผู้ประสานงาน กพอ.ใต้)
17. น.ส.กาญจนา แถลงกิจ ผู้ประสานงานกพอ.ชาติ และเลขานุการ
18. น.ส.สุภาพร เพ็งโนนยาง คณะทำงาน
19. นายณธรรศ ธีรภาพพงศ์พันธ์ คณะทำงาน
20. นายนิวัตร สุวรรณพัฒนา ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน S&D)

คณะกรรมการบริหาร (ประธาน รองประธาน เหรัญญิก ผู้ประสานงาน และที่ปรึกษา)
1. น.ส.สุรางค์ จันทร์แย้ม ประธานกพอ
2. น.ส.จารุณี ศิริพันธุ์ รองประธานกพอ.
3. นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว กรรมการและเหรัญญิก
4. นายนิมิตร์ เทียนอุดม คณะกรรมการ

รายชื่อผู้ประสานงานกพอ.

กพอ.ภาคเหนือ

coordinator2ผู้ประสานงาน: นางลำดวน มหาวัน

111 หมู่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 053 421 145
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กพอ.ภาคกลาง

coordinator3ผู้ประสานงาน: น.ส.จารุณี ศิริพันธ์

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4899 2772
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กพอ.ภาคอีสาน

coordinator4ผู้ประสานงาน: น.ส.ทิพยวัลย์ โมกภา

9/32 หมู่บ้านพิมานธานี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 8 563 6936
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กพอ.ภาคใต้

coordinator6ผู้ประสานงาน: น.ส.อรนงค์ ชนะสิทธิ์

37/6 หมู่ที่ 1 ซอยศิริสมบัติ ต.คลองแห อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5 888 9433
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กพอ.ชาติ

coordinator1ผู้ประสานงาน: กาญจนา แถลงกิจ และ วัชราภรณ์ วงคีรี 

494 ซ.14 ถ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-3775255   โทรสาร : 02-3779719
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-46174194
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โลโก้ กพอ.

          logo TNCA  

Go to top