สารจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเนื่องในวันเอดส์โลก 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
(ร่างแปล)

            โลกนี้กำลังมองเห็นสัญญาณหลายๆอย่างของความก้าวหน้าในการที่จะพลิกผันการระบาดในบางประเทศ  การลงทุนในการดำเนินงานด้านเอดส์ก็กำลังสร้างผลงานและช่วยเหลือหลายๆชีวิตให้ปลอดภัย

            ในเวลาเดียวกัน การติดเชื้อรายใหม่ได้ลดลงไปซึ่งได้ผลมาจากการบรรลุที่ได้ช่วยให้ประชาชนได้มีการรักษา อย่างไรก็ตามโรคเอดส์ก็ยังคงเป็นสาเหตุหนึ่งของการตายของประชากรโลกซึ่งเป้นการเสียชีวิตก่อนระยะเวลาอันสมควร

            ในวันเอดส์โลกปีนี้ ความท้าทายของเราชัดเจน คือสิ่งไหนที่ทำได้ผล เราต้องทำต่อไป แต่เราต้องทำให้มากขึ้น ถือว่าเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องยึดมั่นในเจตนารมณ์ของเราที่จะให้บรรลุการเข้าถึงอย่างรอบด้านทั้งทางด้านการป้องกัน การรักษา  ดูแลและงานหนุนเสริมภายในปี๒๕๕๓

          เป้าหมายนี้ สามารถที่จะบรรลุได้ถ้าเราเพียงแต่ทำให้แสงสว่างด้านสิทธิมนุษยชนส่องไปทั่วด้านเอชไอวีเอดส์  นั่นก็หมายความว่า คัดค้านและแก้ไขทุกรูปแบบของการตีตราและเลือกปฏิบัติ  หมายถึง การขจัดความรุนแรงที่มีต่อสตรีและเด็กสาว  และหมายถึงการให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างด้านเอชไอวี

            ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทุกประเทศยกเลิกกฎหมาย  นโยบาย และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานด้านเอดส์ ซึ่งรวมถึง การห้ามผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าประเทศ  การดำเนินงานด้านเอดส์ที่ประสพความสำเร็จต้องไม่เป็นการลงโทษพวกเขาแต่ต้องปกป้องพวกเขา

            ในหลายประเทศกรอบกฎหมายต่างกลับทำให้การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วมีมากขึ้นและต่อเนื่อง  นอกจากนี้การเลือกปฏิบัติต่อพนักงานบริการ  ผู้ใช้ยา และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายก็จะการเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับการแพร่ระบาดและทำให้การดำเนินการแก้ปัญหาไม่มีประสิทธิผล

            เราต้องมุ่งมั่นที่จะให้การดำเนินการแก้ปัญหาเอดส์มีความชัดเจนและมีหลักฐานสนับสนุน  ไม่เป็นแค่เพียงแนวคิด  และต้องให้เข้าถึงทุกๆคนที่ต้องการและคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบ

                        ผู้ติดเชื้อสามารถที่จะเป็นรูปแบบของการมีบทบาทที่พร้อมด้วยพลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้แนวทางเราไปสู่การดำเนินการที่ดีขึ้นในด้านการป้องกัน  ด้านดูแลรักษาสุขภาพ และด้านการมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  เราต้องคำนึงถึงการอุทิศงานเหล่านี้ของพวกเขา และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเขาในการดำเนินงานด้านเอดส์ทุกด้าน

            เนื่องในวันเอดส์โลกนี้ ขอให้เรามาร่วมกันยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนต่อผู้ติดเชื้อ  ผู้ที่เผชิญต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อ  เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ  ให้เราโดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้การดำเนินการแก้ปํญหาเอดส์  มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ  ขอให้เราทุกคนมาลงมือปฏิบัติกันเดี๋ยวนี้เลย

Go to top