บทความวิชาการด้าน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NCAB)

1) บทความที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

เอชไอวีกลายเป็นโรคที่ถูกละเลย 

อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ แปล

      ในช่วงทศวรรษแรกๆของการแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ระดับโลก จุดโฟกัสเป็นการช่วยชีวิตคน ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจำเป็น หากไม่มีการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแล้ว โดยเฉลี่ยผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตภายในหนึ่งปีนับจากที่พวกเขาเริ่มมีอาการของโรคเอดส์ แต่ในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา จุดสำคัญเป็นการเน้นการควบคุมไวรัส เนื่องจากโมเดลสถานการณ์และการวิจัยต่างๆแสดงให้เห็นว่าการรักษาเอชไอวีไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อเท่านั้น แต่ยังลดการแพร่เชื้ออีกด้วย การกดไวรัสจึงกลายเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จหลักของโครงการเอชไอวีโครงการต่างๆ เป้าหมายระดับโลกจึงพุ่งความสนใจไปที่จำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจเชื้อ ผู้ที่เริ่มรับการรักษา และผู้ที่สามารถกดไวรัสได้ การลดอัตราการตายไม่ใช่เป้าหมายหลักอีกต่อไป อ่านต่อ >> 

อ่านบทความอื่นๆ >>

 

2) เวทีชุมชนกับงานวิจัยด้านเอชไอวี/เอดส์

คลังข้อมูล

data32 cover

 

         คู่มือสำหรับคนทำงานเอดส์ 360 องศา จัดทำขึ้นโดย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ที่ดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกัน การเข้าถึงบริการในกลุ่มผุ้หญิง และการปรับภาพลักษณ์เรื่องเอดส์ที่มีประสิทธิผลและความยั่งยืน ใน 8 จังหวัด สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ เอดส์ และท้องไม่พร้อม และบูรณาการการดำเนินงานด้านป้องกัน เข้าถึงบริการดูแลรักษา และลดการรังเกียจกีดกันในกลุ่มผู้หญิง ทั้งนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์สามารถนำคู่มือฯนี้ไปปรับใช้ในการออกแบบกระบวนการทำงานขององค์กรได้ตามความเหมาะสม <ดาวน์โหลดคู่มือ>

  • แนวทางการการสนับสนุนงบการทำงานด้านเอดส์สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน 14-17 เมนูการทำงาน

การพัฒนาเมนูการทำงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ได้พัฒนาขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2560 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ที่ดำเนินงานภายใต้งบอุดหนุนด้านเอดส์ มุ่งเน้นตอบโจทย์เป้าหมายประเทศ คือ ลดการติดเชื้อรายใหม่ ลดอัตราการตาย และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยมีหลักการ คือ มุ่งให้เห็นผลลัพธ์ (Impact) ของการทำงานที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ครอบคลุมประเด็นปัญหาและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เน้นสนับสนุนการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีช่องว่างที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอื่นๆ ของประเทศ

รายละเอียด 17 เมนูการทำงาน

  1. Menu 1 การทำงานส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์
  2. Menu 2 การทำงานส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์

ดูข้อมูลอื่นๆ >>

Go to top